Regulamin i warunki rezerwacji

Regulamin

1. Meldunek
1.1. Najmujący pokój Gość Pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji-Biura przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa

1.2. Najmujący pokój Gość Pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji-Biura przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

1.3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

1.4. Na życzenie Gościa recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 

2. Pobyt
2.1. Rozpoczęcie pobytu w Pensjonacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.

2.2. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

2.3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji-Pensjonatu do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Pensjonatu. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

2.4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji-Biura naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

2.5. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

2.6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.

2.7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji-Biurze Pensjonatu. 

2.8. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

2.9. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 

3. Dodatkowe regulacje
3.1. Na terenie Pensjonatu, w tym - w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów.

3.2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.

3.3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

3.4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

3.5. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie złożone w depozycie.

3.6. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji-Biurze co umożliwi reakcję.

3.7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

3.8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Pensjonatu.

3.9. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Pensjonatu lub innych osób przebywających w Pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Pensjonacie.

 

4. Warunki rezerwacji

4.1. Rezerwacji w obiekcie dokonuje się poprzez: 
a. Formularz on-line dostępny na stronie www
b. Telefonicznie
c. Mailowo

4.2. Do momentu wpłacenia zadatku rezerwacja jest rezerwacją wstępną. 

4.3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, jednak nie krócej niż na dwie doby przed przyjazdem. 

4.4. Dane do wpłaty zadatku: 

Działalność Noclegowo-Gastronomiczna 
Agata Butler 
Bank PKO BP   Kod BIC (Swift) : BPKOPLPW

71 1020 2124 0000 8802 0153 8149

4.5. Brak wpłaty zadatku w terminie jak w punkcie 4.3. jest równoznaczny z anulacją rezerwacji. 

4.6. Wpłata zadatku na konto jest automatyczną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

4.7. Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza. 

4.8. W przypadku rezygnacji z pobytu przed przyjazdem lub w trakcie jego trwania uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.